Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ο κ. Κυριάκος Μητσέας Γενικός Γραμματέας της 1ης ΕΤΥ, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές του, τις οποίες ανταποδίδουμε θερμά, μας διεβίβασε την πιο κάτω ανακοίνωση και αίτηση προς το ΜΤΠΥ, τις οποίες παραθέτουμε πιο κάτω:

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Θεσσαλονίκη 1-12-2019

 

    Κατόπιν της 9314/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών και της σχετικής "χλιαρής" ανακοίνωσης του ΜΤΠΥ περί αναδρομικής επιστροφής ποσών που έχουν παρακρατηθεί παρανόμως σε όσους έχουν δικαιωθεί δικαστικά, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Όπως προτείνουν δικηγορικά γραφεία, προκειμένου να διακοπεί τυχούσα παραγραφεί, πρέπει να υποβάλλουμε σχετικές - απλές - αιτήσεις στο ΜΤΠΥ - συνημμένο έντυπο, μέχρι 31-12-2019.

-Στη συνέχεια και μέχρι τέλος Μάη 2020 και αναλόγως των εξελίξεων μπορούμε να υποβάλουμε σχετικές αγωγές.

Παρακαλούμε, αν έχετε δυνατότητα, εκτυπώστε και μοιράστε το συνημμένο έντυπο - αίτηση σε κάθε γνωστό σας συνταξιούχο τελωνειακό.

 

Ο πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Παπαϊωάννου                             Διομήδης Γεροπαύλου


ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ),

το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λυκούργου 12 (ΤΚ  105 51)

κι εκπροσωπείται νόμιμα

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Του/Της …………………………………………… ……Ον. Πατέρα…………………..., κατοίκου……………………….……………………………………………………………..

με ΑΦΜ:………………………….…..…..…….., ΑΜΚΑ: ………………………

Αρθμ.Ταυτ………………………Ημερ. Εκδος………………….Εκδ. Αρχή………………

τηλ.:……………………….………………….

 

*************************************

Είμαι συνταξιούχος τελωνειακός και μερισματούχος του Ταμείου σας. Όπως γνωρίζετε με την υπ’αριθ. 9314/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας κρίθηκαν αντισυνταγματικές τόσο οι μειώσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4051/2012,  όσο και οι μειώσεις που διενεργήθηκαν βάσει της παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και αφορούν το μέρισμα πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΝΠΔΔ)

Επειδή οι ανωτέρω μειώσεις είναι παράνομες και αντισυνταγματικές και θα πρέπει να μου επιστραφούν αναδρομικά τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα της τελευταίας πενταετίας ήτοι από 1-1-2014 έως και σήμερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ :

Α. Να μου επιστραφούν νομιμοτόκως, ως αχρεωστήτως και παρανόμως παρακρατηθέντες οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στο μέρισμά μου δυνάμει των Ν. 4051/2012 και 4093/2012, αναδρομικά από 1-1-2014  

Β. Να επαναχορηγηθούν από τούδε και στο εξής τα αντίστοιχα ποσά.

 

Υπογραμμίζεται, ότι η αίτησή μου έχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανομένης και της έναρξης της τοκοφορίας και της διακοπής παραγραφής κατά το άρθρο 143 περ. γ΄ του ν. 4270/2014.

 

Θεσσαλονίκη, ……./…….../2019

Ο/Η αιτών/ούσα


 

Όποιος εκ των Συναδέλφων θελήσει μπορεί να κάνει χρήση.

Βεβαίως είναι γνωστό για τα Μέλη της Π.Ε.Σ.Τ.Υ. ότι έχουμε ήδη αποστείλει εξώδικο πρόσκληση προς το Μ.Τ.Π.Υ.

Η απάντησή του την οποία λάβαμε την 14-11-2019 δεν κρίθηκε ικανοποιητική από το Δ.Σ. της ΠΕΣΤΥ και προχωρούμε σε ομαδικές αγωγές εναντίον του. Η μέχρι στιγμής εμπειρία μας δείχνει πως με την ένσταση επιτυγχάνεις πιθανή παύση παραγραφής αν υπάρχει, με την αγωγή διεκδικείς τα όσα παρακρατήθηκαν.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ